ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace o zpracování osobních údajů

cílem tohoto dokumentu je poskytnout Vám informace týkající zpracování Vašich osobních údajů v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů, zejména s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů *  (General Data Protection Regulation, dále jen „GDPR“).

Kontaktní údaje

Správce osobních údajů

Transilvania Nábytek s.r.o.

se sídlem Mikovcova 618/1, Vinohrady, 120 00 Praha 2,

IČO: 24124273 , zapsaná v obchodním rejstříku C 180752 vedená u Městského soudu v Praze

 

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO)

Nebyl stanoven

 

 

Transilvania Nábytek s.r.o. jako správce osobních údajů plně respektuje Vaše právo na ochranu soukromí a osobních údajů a Vaše osobní údaje zpracovává pro legitimní účely a pouze na základě prokazatelného právního důvodu pro zpracování osobních údajů v souladu s příslušnými právními předpisy.

Zpracovávané osobní údaje jsou vždy přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu zpracování. Osobní údaje jsou v podobě umožňující identifikaci subjektu údajů uloženy pouze po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány.

Transilvania Nábytek s.r.o. Vaše osobní údaje zpracovává pouze způsobem, kterým zajistí náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

Účely a právní důvody zpracování osobních údajů

Bez souhlasu zpracovává Transilvania Nábytek s.r.o. osobní údaje pro následující účely:

 • pro splnění kupní smlouvy s kupujícím ohledně prodeje zboží a služeb včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy
 • pro plnění veřejnoprávních povinností společnosti
 • pro obchodní sdělení týkající se vlastních výrobků a služeb na kontakty zákazníků získané v souvislosti s prodejem výrobku nebo služby (zákaznická výjimka dle § 7 odst.3 zákona o některých službách informační společnosti)
 •  

Na základě souhlasu zpracovává Transilvania Nábytek s.r.o. osobní údaje pro následující účely:

 • rozesílka obchodních sdělení prostřednictvím poštovních zásilek nebo emailingů nad rámec zákaznické výjimky

O zpracování Vašich osobních údajů Vám poskytujeme informace také v konkrétních případech přímo při jejich shromažďování. Pokud provádíme zpracování osobních údajů k jiným účelům, než jsou ty shora uvedené, tak Vás na tyto zpracování vždy upozorníme.

Příjemci osobních údajů

Osobní údaje zpracovávané Transilvania Nábytek s.r.o.  mohou být zpřístupněny následujícím subjektům:

 • V případě některých činností spolupracujeme s externími subjekty („zpracovateli“), kteří pro Transilvania Nábytek s.r.o. Vaše osobní údaje zpracovávají. Zpracovatelé zpracovávají Vaše osobní údaje vždy na základě zpracovatelské smlouvy. Zpracovatelé Transilvania Nábytek s.r.o.  jsou pečlivě vybíráni s cílem zajistit záruky ochrany zpracovávaných osobních údajů dle platných právních předpisů.
 • Osobní údaje (a např. i záznamy z kamerového systému) mohou být v odůvodněných případech poskytnuty také např. orgánům činným v trestním řízení.

Transilvania Nábytek s.r.o.  osobní údaje nepředává mimo EU či mezinárodním organizacím a ani neprovádí automatizované individuální rozhodování.

Práva subjektu údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Kromě odvolání souhlasu (je-li zpracování osobních údajů prováděno na základě souhlasu) máte dále právo Transilvania Nábytek s.r.o. požádat o:

 • Přístup k osobním údajům týkajícím se Vás a získat od Transilvania Nábytek s.r.o.  jejich kopii.
 • Opravu nebo změnu osobních údajů.
 • Omezení zpracování Vašich osobních údajů, a to v následujících případech:
  • jestliže popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Transilvania Nábytek s.r.o. mohl přesnost osobních údajů ověřit,
  • odmítáte výmaz v případě protiprávního zpracování osobních údajů,
  • osobní údaje požadujete pro určení, výkon či obhajobu Vašich práv, přičemž Transilvania Nábytek s.r.o. již Vaše údaje nepotřebuje,
  • pokud jste vznesl námitku proti zpracování v oprávněném zájmu Správce, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce  převažují nad ochranou Vašich práv.
 • Vznesení námitky proti zpracování, pokud je dané zpracování založeno na oprávněném zájmu Správce nebo nezbytné pro provádění úkolu ve veřejném zájmu či výkonu veřejné moci.
 • Právo na přenositelnost, které lze uplatnit pouze v případě automatizovaných zpracování nezbytných k plnění smlouvy či založených na Vašem souhlasu.
 • Výmaz Vašich osobních údajů.

Za účelem uplatnění svých práv se můžete obrátit na odpovědnou osobu pro ochranu osobních údajů Transilvania Nábytek s.r.o., a to prostřednictvím emailové adresy: j.rozman@transylvania-nabytek.cz

Domníváte-li se, že v rámci naší činnosti dochází k neoprávněnému zpracování osobních údajů, tak se můžete se stížností obrátit na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 


* Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/45/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).